kimy.jpg

​김영란 교수님 (Prof. Young Lan Kim)

​사회심리학과 전공교수

전공분야 : 사회학

연 구 실  : 수련교수회관 706호

                02) 710 - 9930

E - mail  : womyn@sookmyung.ac.kr

kimm.jpg

​김민지 교수님 (Prof. Min Chi Kim)

​사회심리학과 전공교수

전공분야 : 법심리학

​연 구 실  : 행파교수회관 702호

                 02) 2077 - 7684

E - mail  : mkim76@sookmyung.ac.kr

park2_edited.jpg

​박지선 교수님 (Prof. Ji Sun Park)

​사회심리학과 전공교수

전공분야 : 범죄/사회심리학

연 구 실  : 진리관 406호

                02) 2077 - 7832

E- mail  : jipark@sookmyung.ac.kr

choi_edited.jpg

​최지연 교수님 (Prof. Ji Youn Choi)

​사회심리학과 전공교수

전공분야 : 인지(언어)심리학

연 구 실  : 수련교수회관 308호

                02) 2077 - 7331

E - mail  : jiyoun.choi@sookmyung.ac.kr